مسئله ایران در همکاری با شرکای خارجی

مسئله ایران در همکاری با شرکای خارجی

اختصاصی وب سایت خبری اتاق تهران: مهدی پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان مسئله ایران در همکاری با شرکای خارجیمهدی پورقاضیتفاهم ...

تاسیس سی و دومین مدرسه ایران من

تاسیس سی و دومین مدرسه ایران من

بار دیگر به همت یکی از مدیران صنعت پلیمر مدرسه ای ساخته شد. از حدود 2 سال پیش برخی از اعضای اتاق بازرگانی پویشی با نام ...